لم ي ل د ولم يول د

ئط وص ل لىإ ةرواجلم لوقلح نم ةيع رزل ةيواميكل د •ولم• برص ت. 2 ات ا ل لَّهُ ا ل صَّمَ د ُ La m Yali d Wa La m Yūla d: لَمْ يَلِ د ْ وَلَمْ يُولَ د ْ Wala m Yaku n Lah u Kufūan Aĥa d un: وَلَمْ يَكُ ن ْ لَه ُ ُ كُف ُو اً أَحَ د ٌ 90 ةليلحا دوممح دممح

2022-12-08
    بلد بل ض
  1. 1 الفاتحة Al-Faatiha
  2. ةيلاتل تاعوِص ولم ةيونّص ل
  3. 6 الأنعام Al-Anaam
  4. com - sport